תכנית מתאר ארצית (תמ”א) 35 היא תכנית שמגדירה את מדיניות התכנון ופריסת היישובים בישראל. כלומר, הגדרת אזורים הנועדים להקמת אזורי תעשייה, הרחבת אזורי מגורים והמסחר ועוד.

הסכם קומבינציה הינה חוזה משפטי שבמסגרתו בעלי הקרקע מעניקים בעלות חלקית (או מלאה) ליזם / קבלן, בדרך כלל לאחר הפשרת הקרקע, וזאת בתמורה לכך שייהנה מקבלת נתח מסוים במבנה העתידי, למשל בתמורת מספר מסוים של דירות מסך הדירות אותן היזם / הקבלן יבנה על אותה הקרקע. הדירות יחולקו באופן יחסי בין בעלי הקרקעות בהתאם לבעלות היחסית שלהם באותה הקרקע. לדוגמה, אדם שמחזיק בקרקע עם 20 זכויות בנייה (=20 דירות) יקבל בהתאם למוסכם בהסכם הקומבינציה 40% = 8 דירות. כל בעל קרקע שואף להגיע לשיעור קומבינציה גבוה ככל הניתן.

שטח נופש אינטנסיבי הנו מתחם שמיועד לטובת גני אירועים, פארק מים, חוות סוסים, גן חיות, ספורט אתגרי ועוד. שטח זה אמור להיות מחוץ לאזורי מגורים, במרחק סביר מהם, וזאת בשל השימושים שמותרים בשטח נופש אינטנסיבי.

מס רכישה הוא מס המשולם במסגרת רכישת זכות במקרקעין בישראל (לדוגמה, בתים פרטיים, דירות מגורים, מגרשים ומבנים בייעודים שונים). החל מתאריך 13.08.01 ברכישת קרקע חקלאית יחויב הרוכש בתשלום מס רכישה בשיעור של 6% משווי הרכישה.

קרקע חקלאית הינה קרקע אשר מיועדת לחקלאות בלבד. קרקע חקלאית עשויה לעבור תהליך השבחה – שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע בעלת היתר בנייה (קרקע למגורים). השימוש המותר נקבע ע”י רשויות התכנון והבנייה.

ועדה מקומית אחראית על מרחב תכנון מקומי, כולל הנפקת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה בשטחים בהם אושרה תכנית בניית עיר. כמו-כן, היא מוסמכת לאשר שינויים בתכניות מתאר מקומיות בתחום מרחבה, להכין וליזום תכניות מתאר ולהמליץ עליהן לוועדה המחוזית. בנוסף, ועדה מקומית אחראית על גביית היטל השבחה.

בעל זכות במקרקעין שרואה עצמו נפגע על ידי תכנית רשאי להגיש התנגדות למוסד התכנון אשר הפקיד את התוכנית, וזאת תוך 60 ימים ממועד הפקדת התכנית. על המגיש התנגדות יש לנמק אותה היטב ולהגיש אותה בצירוף תצהיר החתום בפני עורך דין. במידה שלא הוגשו התנגדויות במהלך חודשיים ממועד הפקדתה, תאושר התכנית תוך 30 ימים.

תכנית בניין ערים (תב”ע) היא תכנית שמסדירה ומגדירה ייעודים, שימושים וזכויות בנייה בקרקע מסוימת. תב”ע מורכבת משני חלקים עיקריים – תקנון ותשריט עם פירוט הייעודים של כל שטח ושטח (מגורים, מסחר, תחנות דלק ועוד).

במצב בו ישנם מספר שותפים לאותו הנכס, יש לערוך הסכם שיתוף במקרקעין. זהו הסכם משפטי אשר מבסס את ההבנות וההבהרות אודות הנכס שבבעלות המשותפת והוא נרשם בלשכת רישום מקרקעין. במקרים מסוימים מסדיר הסכם השיתוף גם את אופן חלוקת הנכס, כולל ייחוד חלקים מסוימים במקרקעין לבעלים ספציפיים.

שטח נופש אקסטנסיבי הינה שטח אשר מיועד לטובת גני משחקים, חורשות ויער, פארק, שטחים חקלאיים, פינות לפיקניק, שבילי הולכי רגל ואופניים. שטח עם פיתוח מינימלי שמיועד לבילוי, פעילות ופנאי בחיק הטבע .

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל ומשולם על ידי מוכר הקרקע לידי המדינה. רווח הון הינה ההפרש בין מחיר המכירה הנוכחי למחיר הרכישה המקורי. למס השבח סעיפים רבים וגורמים שונים. החל משנת 2014 יש שינויים קריטיים בחישוב מס שבח ובמקרים מסוימים גובה מס שבח עלול להשפיע על כדאיות עסקת המקרקעין כולה. על כן, מומלץ להתייעץ עם שמאי מקרקעין ו/או עורך דין המתמחים במקרקעין.

אדמת מנהל היא אדמה שמנוהלת על ידי מנהל מקרקעי ישראלי (ממ”י) – הוגף המפקח על הקרקעות בישראל , כולל ביצוע רישום מקרקעין מוסדר לכל קרקע. למעלה מ-92% מכלל הקרקעות בישראל (כ-21 מיליון דונם) הן אדמות מנהל. לא ניתן לרכוש אדמות אלה באופן מלא, אלא לחכור. רוכש קרקע המוגדרת כאדמת מנהל חותם על חוזה חכירה (שכירות לתקופה ארוכה, לרוב ל-49 שנים), כאשר למעשה הקרקע נשארת בבעלות המדינה. על כן, מרבית המשקיעים וסוחרי הקרקעות בישראל מעדיפים לרכוש קרקעות בבעלות פרטית המכונה טאבו, שכן רכישה זו הינה עסקה משמעותית טובה וכדאית יותר בהשוואה לרכישת קרקע המוגדרת כאדמת מנהל.

הפשרה הינה תהליך שבו קרקע שהייתה בייעוד חקלאי הופכת לקרקע המיועדת לבנייה (מגורים, תעשייה, מלונאות, מסחר ועוד).

ועדה מחוזית הינה גוף ממשלתי-ציבורי לתכנון ובנייה בשבעת המחוזות של מדינת ישראל. ועדה מחוזית מפקידה ומאשרת תכניות מתאר מקומיות וכן דנה בהתנגדותן. לוועדה מחוזית התקפיד החשוב ביותר בכל הנוגע לקרקעות חקלאיות.

תכנית מתאר מחוזית (תמ”מ) 6 היא תכנית מתאר למחוז הצפון. מטרת התכנית היא חיזוק מעמדו של מחוז חיפה ומטרופולין חיפה והצפון במערכת הארצית תוך שמירה על ערכי טבע ומורשת, נוף, איכות הסביבה, שטחים פתוחים המיועדים לחקלאות והבטחה של פיתוח בר-קיימא.

זכות התביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין קמה מכוח סעיף 197 לחוק תכנון ובנייה, התשכ”ה-1965 אשר קובע כי במקרה שמקרקעין נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, בעל המקרקעין או בעל זכות אחרת בהם, זכאי לקבל פיצויים מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. על התובע להוכיח שהפגיעה במקרקעין הינה לא מידתית ובלתי סבירה

קרקע המצויה בבעלות משותפת של שניים או יותר, כאשר לכל אחד מהבעלים הרשום ישנו חלק בלתי מסוים בקרקע – חלק יחסי מתוך שטח החלקה.

אזור נופש מטרופוליני זהו שטח פתוח נרחב (כמה אלפי דונם) הנמצא בסמיכות למרכזים אורבניים ואשר נועד לתת מענה לצורכי פנאי (פעילות נופש, פנאי וספורט).

גוש חלקה (ותת-חלקה) הינה הזיהוי המדויק של נכס מסוים בנסח טאבו או במנהל מקרקעי ישראל (ממ”י), כאשר הגוש הוא יחידת הרישום הגדולה יותר שכוללת בתוכה מספר חלקות.

איחוד וחלוקה הינה יישום חדש של תכניות מפורטות או תכניות מתאר מקומיות. ובמילים אחרות, במסגרת תהליך זה מתבצעים איחוד של כל המגרשים וחלוקתם בהתאם לתכנית החדשה. במקרים בהם ישנו מספר רב של בלעי קרקע, בסמכותה של הועדה המקומית לאשר את תכניות האיחוד והחלוקה גם בניגוד לרצונם של בעלי הקרקע אשר מתנגדים לתכנית וזאת במטרה למנוע היעדר הסכמה בין בעלי הקרקע.

הפקעה של מקרקעין הינה פעולה בה הרשות המקומית (המדינה) משתלטת על אחוז מסוים מרכושו הפרטי של האזרח – הקרקע שבבעלותו הפרטית בתמורה או ללא תמורה, וזאת לצרכי ציבור בלבד (פיתוח פארקים, כבישים וכד’). בסמכותה של הרשות המקומית להפקיע עד 40% ללא פיצוי.